Унаслідок воєнних дій пошкоджено будівлю ЗОЗ. Як слід оформити пошкодження та як відобразити це в обліку?

В управлінні ЗОЗ-КНП перебуває майно комунальної власності, тож, якщо питання стосуються часткової чи повної ліквідації такого майна, без місцевого порядку списання майна не обійтись. Органи місцевої влади, відповідно до Закону про місцеве самоврядування, розробляють порядок списання майна комунальної власності. При цьому, як правило, за основу беруть Порядок № 1314, який стосується майна державної власності. Тож зараз проаналізуємо вимоги саме цього нормативного акта, а ви не забудьте врахувати місцеві особливості.

Рішення про списання майна Відповідно до п. 5 Порядку № 1314 суб’єкт господарювання може списати майно, яке перебуває на його балансі, на підставі ухваленого суб’єктом управління рішення надати згоду на його списання. Тож списати будівлю чи її частину можна лише за погодженням із власником.

Комісія Визнати об’єкт основних засобів непридатним для використання й ухвалити рішення про його списання може комісія зі списання майна, яку призначає керівник КНП. Головою комісії є заступник керівника КНП, а членами — головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, обліково-економічних та інших служб підприємства, а також залучені на вимогу засновника його представники та інші фахівці (п. 9 Порядку № 1314).

Порядок оформлення списання Комісія зі списання майна оглядає майно й установлює факт його непридатності, а також недоцільність проводити його ремонт чи інакше використовувати. Після цього комісія у протоколі зазначає свої висновки та пропозиції стосовно списання майна. Крім нього, мають бути оформлені такі документи (відповідно до п. 14 Порядку № 1314):

 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 • акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
 • акти на списання майна;
 • інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності)).

Після того як комісія зі списання майна оформила всі необхідні документи, КНП готує пакет документів для засновника, необхідний для отримання згоди списати майно. Перелік цих документів зазначено в п. 6 Порядку № 1314.

З моменту надходження документів до засновника в нього є 30 днів для того, щоб ухвалити рішення про згоду чи відмову щодо списання майна. Згоду на списання майна оформлюють розпорядчим документом засновника, а відмову — листом. Лише отримавши згоду списати майно, КНП може розпочати його демонтаж. У результаті демонтажу можуть бути отримані активи, які мають бути оприбутковані у складі запасів, основних засобів, вторинної сировини тощо. У місячний строк після закінчення процедури демонтажу основного засобу, оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації, КНП повинно подати засновнику Звіт про списання майна за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку № 1314. Цей звіт може бути повернений КНП для доопрацювання, якщо до нього є зауваження в засновника. Для врахування цих зауважень КНП має 10 днів, після чого звіт подають на повторний розгляд.

Бухоблік У разі ліквідації основного засобу кореспонденція рахунків передбачає окреме відображення списання суми нарахованого на дату ліквідації зносу та залишкової вартості. Залишкову вартість основного засобу списують на субрахунок 976 «Списання необоротних активів». Якщо списують основний засіб, який було безоплатно отримано або придбано за цільові кошти, то під час списання його залишкової вартості слід визнати дохід (Дт 424, 69 — Кт 745) на суму залишкової вартості.

Під час оприбуткування активів від ліквідації основного засобу потрібно визначитись із субрахунком, на якому вони будуть обліковуватись. Це можуть бути субрахунки: 205 «Будівельні матеріали», 207 «Запасні частини», 209 «Інші матеріали» тощо. Дохід від оприбуткування цих активів обліковують на субрахунку 746 «Інші доходи».

Повна ліквідація Відображення в обліку списання основного засобу буде залежати від того, чи має він залишкову вартість, чи він повністю амортизований і залишкова вартість дорівнює нулю. Тож далі на прикладах розглянемо ці ситуації.

Приклад 1. На балансі ЗОЗ-КНП обліковується будівля складу, первісна вартість якої — 127 300,00 грн, сума нарахованого зносу на 01.03.2022 становить 88 600,00 грн. За березень було нараховано амортизацію в сумі 3 800,00 грн. Будівля обліковується у складі додаткового капіталу КНП за залишковою вартістю. У березні будівлю пошкоджено внаслідок воєнних дій. Комісія ухвалила рішення про неможливість використовувати й відновити будівлю, тому вирішено її ліквідувати. Від розбирання будівлі оприбутковано цеглу на суму 9 350,00 грн, яку планують використовувати ЗОЗ для господарських потреб.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 1.

Таблиця 1. Бухоблік списання основних засобів із залишковою вартістю

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Списано будівлю складу, непридатну для подальшого використання:

 • на суму нарахованого зносу (88 600,00 + 3 800,00 = 92 400,00 грн)

131

103

92 400,00

 • на залишкову вартість (127 300,00 – 92 400,00 = 34 900,00):
 • якщо КНП для обліку витрат застосовує лише рахунки класу 9

976

103

34 900,00

 • якщо КНП для обліку витрат одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

85

103

976

85

2. Відображено дохід від безоплатно отриманих необоротних активів у сумі залишкової вартості

424

745

34 900,00

3. Оприбутковано від розбирання будівлі цеглу

205

746

9 350,00

4. Віднесено витрати на фінансовий результат звітного періоду

793

976

34 900,00

5. Віднесено дохід на фінансовий результат звітного періоду (34 900,00 + 9 350,00 = 44 250,00 грн)

745, 746

793

44 250,00

Приклад 2. На балансі ЗОЗ-КНП обліковується будівля складу, первісна вартість якої — 127 300,00 грн, сума нарахованого зносу на 01.03.2022 становить 127 300,00 грн. У березні будівлю пошкоджено внаслідок воєнних дій. Комісія ухвалила рішення про неможливість використовувати й відновити будівлю, тому вирішено її ліквідувати. Від розбирання будівлі було оприбутковано цеглу на суму 9 350,00 грн, яку планують реалізувати.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 2.

Таблиця 2. Бухоблік списання основних засобів без залишкової вартості

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Списано будівлю складу, непридатну для подальшого використання в сумі нарахованого зносу

131

103

127 300,00

2. Оприбутковано від розбирання будівлі цеглу

205

746

9 350,00

3. Віднесено дохід на фінансовий результат звітного періоду

746

793

9 350,00

Часткова ліквідація Якщо на балансі обліковують будівлю, яка вважається комплексом конструктивно з’єднаних предметів (приміщень), один з яких стає непридатним для подальшого використання та не підлягає ремонту чи модернізації, підприємство може ухвалити рішення ліквідувати складову. Про часткову ліквідацію в Методрекомендаціях № 561 інформації, м’яко кажучи, обмаль.

Так, у п. 46 Методрекомендацій № 561 зазначено, що в разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суми первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта, а пропорційну ліквідованій частині суму сальдо з дооцінки відображають зменшенням додаткового капіталу та збільшенням нерозподіленого прибутку.

Підприємство припиняє визнавати частину об’єкта основних засобів, якщо цю частину замінено, а витрати на її заміну включено до первісної (переоціненої) вартості об’єкта. Якщо підприємство не може визначити первісну вартість заміненої частини, воно може оцінити її в сумі витрат на заміну.

Отже, списанню може підлягати складова об’єкта основного засобу, первісна вартість якої та амортизація визначені окремо. Якщо вартість складової невідома, можна визначати її як питому вагу в загальній вартості основного засобу та накопиченого зносу або оцінити в сумі витрат на заміну.

Інвентаризаційний опис і дефектний акт (відомість дефектів) будуть підставою провести часткову ліквідацію та списання об’єкта. Часткову ліквідацію будівлі оформлюють актом списання основних засобів (часткової ліквідації).

Як відобразити в бухобліку часткову ліквідацію об’єкта, розглянемо на наступному прикладі.

Приклад 3. ЗОЗ-КНП має на балансі будівлю, первісна вартість якої — 900 000,00 грн, накопичений знос — 720 000,00 грн. Будівля напівзруйнована, тож інвентаризаційна комісія під час проведення інвентаризації визнала її частково непридатною для подальшого використання. Керівник ухвалив рішення провести часткову ліквідацію будівлі, а пізніше реконструювати її (на старому фундаменті звести стіни, частково використовуючи вилучену цеглу, оновити дах усієї будівлі).

Комісія підрахувала питому вагу первісної вартості та зносу приміщення, що підлягає ліквідації, у загальній вартості та сумі накопиченого зносу: відповідно, первісна вартість ліквідованого приміщення — 300 000,00 грн, а знос — 240 000,00 грн.

Будівля обліковується у складі додаткового капіталу підприємства за залишковою вартістю.

Та сама комісія здійснила оцінку цегли, яку оприбутковано від демонтажу, — становить 3 500,00 грн.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 3.

Таблиця 3. Бухоблік часткової ліквідації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Проведено часткову ліквідацію будівлі:

 • на суму нарахованого зносу

131

103

240 000,00

 • на залишкову вартість (300 000,00 – 240 000,00 = 60 000,00 грн):
 • якщо КНП для обліку витрат застосовує лише рахунки класу 9

976

103

60 000,00

 • якщо КНП для обліку витрат одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

85

103

976

85

2. Визнано дохід у сумі списаної залишкової вартості будівлі

424

745

60 000,00

3. Оприбутковано від розбирання будівлі цеглу

205

746

3 500,00

4. Віднесено витрати на фінансовий результат звітного періоду

793

976

60 000,00

5. Віднесено дохід на фінансовий результат звітного періоду

746

793

3 500,00

Якщо підприємство вирішить відбудувати ліквідовану частину, то всі витрати потрібно буде відобразити на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та після завершення робіт включити загальну вартість капітальних інвестицій у первісну вартість будівлі.

Автор: Лідія Безкоровайна
Джерело: https://ibuhgalter.net/articles/997