Платники податків – резиденти України, що належать до міжнародної групи компаній (далі – МГК), у випадках, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зобов’язані подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт МГК).

Звіт МГК подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід МГК, до якої входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному, розрахований згідно із стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК (за відсутності інформації – відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), дорівнює або перевищує відповідний показник мінімального розміру сукупного консолідованого доходу, визначений підпунктом 39.4.102 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, зокрема, еквівалент 750 мільйонів євро та більше.

Обставини, за наявності яких подається Звіт МГК, зокрема:

– платник податків є материнською компанією МГК;

– материнська компанія МГК уповноважує платника податків – резидента України на подання такого Звіту МГК;

– законодавство юрисдикції податкового резидентства материнської компанії не вимагає подання Звіту МГК від такої МГК;

– між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але не набрала чинності відповідна угода QCAA (договір, що передбачає автоматичний обмін Звітами МГК) станом на дату закінчення фінансового року, за який має бути поданий Звіт МГК;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Індексація за минулі періоди: до якого звітного періоду відносити

– між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією податкового резидентства материнської компанії МГК є чинний міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, але наявні факти системного невиконання відповідної угоди QCAA.

Звіт МГК складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією МГК, що може не збігатися з календарним роком, та подається не пізніше дванадцяти місяців після останнього дня такого фінансового року
(у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік – протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року).

Першим звітним періодом подання Звіту МГК (пункт 53 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу) є:

  • для резидентів України – материнських компаній МГК – фінансовий рік, який закінчується у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року;
  • для решти платників податків – фінансовий рік, який розпочинається у період з 1 січня до 31 грудня року, в якому Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін звітами CbC (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports, далі – Багатостороння угода CbC) набрала чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією.

Тобто для резидентів України – материнських компаній МГК першим звітним періодом є 2022 звітний рік, а останнім днем подання – 1 січня 2024 року (враховуючи, що граничний строк припадає на вихідний день).

Форма Звіту МГК та порядок його заповнення затверджено наказом Мінфіну від 14.12.2020 № 764 «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Індексація за минулі періоди: до якого звітного періоду відносити

Відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання) Звіту МГК, у тому числі уточнюючого та/або за надання недостовірної інформації, передбачена статтею 120 Кодексу.

Як приклад, штрафні санкції за неподання платником податків Звіту МГК за 2022 рік становлять 2 481 тис. гривень.

Слід звернути увагу, що у разі виявлення контролюючим органом помилки у поданому Звіті МГК або отримання повідомлення про такі помилки від компетентного органу іншої юрисдикції на підставі угоди QCAA, він повідомляє платника податків про необхідність виправлення помилок або уточнення інформації у поданому Звіті МГК. У такому випадку платник податків зобов’язаний подати уточнений Звіт МГК з відповідними виправленнями або надати пояснення засобами електронного зв’язку в порядку, передбаченому статтею 42 Кодексу, не пізніше 30 календарних днів з дня отримання повідомлення контролюючого органу.

Слід зауважити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, діють особливі правила притягнення платників податків до відповідальності за порушення податкового законодавства.

Нормами Кодексу (пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень») визначено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо подання звітності, він звільняється від передбаченої Кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, та перелік документів на підтвердження затверджено наказом Мінфіну від 29.07.2022 № 225.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Індексація за минулі періоди: до якого звітного періоду відносити

Платникам податків, які готують Звіт МГК, радимо переглянути презентаційні матеріали щодо алгоритму його заповнення.