МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2022

м. Київ

N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2022 р. за N 307/37643

Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони

Відповідно до вимог пунктів 2127 Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 N 1449,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони, що додаються.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

Олексій РЕЗНІКОВ

 

КОНТРАКТ
добровольця територіальної оборони

Командир добровольчого формування ____________________________________________________
                                                                                                                                (власна назва територіальної громади)
територіальної громади N __
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім’я та по батькові командира)

з одного боку (надалі – Командир),

та громадянин України (або іноземець чи особа без громадянства, який перебуває в Україні на законних підставах впродовж останніх п’яти років)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                        число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер, місце проживання або місце реєстрації
_____________________________________________________________________________________
                                                                         серія і номер паспорта, коли і ким виданий)

з іншого боку (надалі – Доброволець),

на добровільній основі, на час виконання державних та/або громадських обов’язків, перебуваючи під захистом Держави, маючи усі права, свободи, гарантії, закріплені Конституцією УкраїниКодексом законів про працю України, відповідно до Закону України “Про основи національного спротиву” від 27 січня 2022 року N 2024-IX (надалі – Закон N 2024-IX) та Положення про добровольчі формування територіальних громад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 N 1449 (надалі – Положення), уклали цей Контракт добровольця територіальної оборони (надалі – Контракт) про наступне:

1. Доброволець ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України щодо національного спротиву, добровольчих формувань територіальних громад (далі – ДФТГ), територіальної оборони і добровільно бере на себе зобов’язання:

виконувати завдання територіальної оборони в межах відповідної територіальної громади протягом строку дії Контракту, відповідно до вимог визначених Законом України “Про основи національного спротиву”Положенням та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок діяльності добровольчих формувань територіальних громад, та цим Контрактом;

додержуватися Конституції України та законів України та нормативно-правових актів при виконувати завдань та повноважень територіальної оборони, виконувати державні та/або громадські обов’язки в інтересах Українського народу;

додержуватись та виконувати складену присягу добровольця територіальної оборони, викладену в Додатку до цього Контракту,

дорожити честю і гідністю члена ДФТГ;

вміло володіти та застосовувати особисту та/або надану Збройними Силами України зброю (мисливську, стрілецьку, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України); додержуватися правил і заходів безпеки під час поводження зі зброєю; постійно підвищувати рівень професійних знань, вмінь та навичок;

не розголошувати інформацію, що становить державну таємницю, інформацію про добровольчі формування, інформацію з обмеженим доступом та інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Контрактом, Законом та Положенням.

2. На Добровольця, який зарахований до складу ДФТГ та уклав цей Контракт, поширюється дія статутів Збройних Сил України.

3. На Добровольця, який уклав цей Контракт, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та ст. 119 Кодексу законів про працю України.

4. Держава, від імені якої виступає Командир, зобов’язується забезпечити належні умови для виконання Добровольцем, покладених на нього завдань:

додержання його прав і свобод, прав членів його сім’ї, включаючи надання пільг, гарантій соціального і правового захисту, установлених Конституцією УкраїниКодексом законів про працю УкраїниЗаконом України “Про основи національного спротиву”Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які визначають статус членів добровольчих формувань територіальної громади;

підготовку до виконання завдань територіальної оборони;

створення умов для систематичного вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок;

забезпечення матеріально-технічними засобами та фінансуванням діяльності добровольчих формувань за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Цей Контракт є строковим та укладається строком на три роки.

6. Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи Командира або Добровольця в порядку та на підставах, визначених Положенням.

7. Сторони зобов’язуються не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку контракту повідомити одна одну про бажання або небажання укладати новий Контракт чи відмову в його укладенні.

8. Контракт укладено у чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються:

у командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ;

у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;

у Командира;

у Добровольця.

9. При вирішенні питань, не передбачених цим Контрактом, сторони керуються вимогами законів та інших нормативно-правових актів.

10. У разі порушення умов, визначених Контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

11. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

12. Підписи Сторін:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Завезти гуманітарну допомогу з 01.04.2024 можливо лише через онлайн-систему

_________________________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали
Добровольця)

_______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали Командира)

“___” ____________ 20__ р.

“___” ____________ 20__ р.

13. Контракт набирає чинності з “___” ____________ 20__ року.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
 (найменування та номер ДФТГ, особистий підпис, прізвище
та ініціали командира)

“___” ____________ 20__ р.

14. Підпис Добровольця про отримання примірника Контракту
_____________________________________________________________________________________
                                                          (особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України)

15. Строк Контракту продовжено до
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (строк, до якого продовжено дію Контракту)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 (найменування та номер ДФТГ, особистий підпис, прізвище та ініціали
командира)

“___” ____________ 20__ р.

16. Чинність Контракту припинено “___” ____________ 20__ р.
у зв’язку з ____________________________________________________________________________
                                                             (підстави припинення Контракту, дата виключення добровольця)
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 (найменування та номер ДФТГ, особистий підпис, прізвище та ініціали
командира)

“___” ____________ 20__ р.

Зразок посвідчення
добровольця територіальної оборони

Лицьовий бік – світло-зеленого кольору

 

Внутрішній бік – білого кольору

 

____________