Герб Украины

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2017 м. Київ N 468

Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2017 р. за N 652/30520

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та пункту 5 розділу II Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року N 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за N 187/28317, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Зміни
до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

1. У формі Звіту:

1) слова “(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)” замінити словами “(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)”;

2) доповнити виноску “*” після слів “за серією” словами “(за наявності)”;

3) у додатку до Звіту:

у таблиці “Відомості про контрольовані операції”:

у графі 20 слова “без вирахування” замінити словами “за вирахуванням”;

доповнити графу 23 після слова “рентабельності” словами “контрольованих операцій”;

доповнити додаток графою 25 такого змісту:

Сторона,
що досліджу-
ється

25

4) інформацію до додатка до Звіту викласти у новій редакції, що додається.

2. У Порядку складання Звіту про контрольовані операції:

1) пункти 1 – 3 розділу I викласти в такій редакції:

“1. Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

2. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

новий Звіт (Звіт з позначкою “звітний новий”) до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою “уточнюючий”) після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою “звітний”).

3. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем”;

2) доповнити пункт 2 розділу III абзацом такого змісту:

“У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами – нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу зазначається повне найменування нерезидента – пов’язаної особи.”;

3) у розділі IV:

доповнити після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

“3. У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами – нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу у розділі “Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях” додатка до Звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою”.

У зв’язку з цим пункти 3 – 27 вважати відповідно пунктами 4 – 28;

в абзаці другому пункту 21 слова “такої послуги” замінити словами “відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції”;

у пункті 23 цифри та слова “02 жовтня 2002 року N 378” замінити цифрами та словами “19 квітня 2016 року N 269”;

абзац перший пункту 27 після слова “рентабельності” словами “контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках”;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

“29. У графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до підпункту 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається “1”, якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається “0”.

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа 25 не заповнюється.”;

4) розділ V доповнити пунктом 7 такого змісту:

“7. У разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій”;

5) у розділі VI:

у пункті 1:

в абзаці першому слова “Володіє: платник/контрагент” замінити словами “Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків”;

в абзаці другому слова “Розмір володіння”, “Володіння: безпосереднє/опосередковане” замінити словами “Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано”;

у пункті 2 слова “Розмір володіння”, “Володіння: безпосереднє/опосередковане” замінити словами “Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано”;

у пункті 4 слова “Статус особи:” виключити;

у пункті 5 слова “Має повноваження:” виключити;

у пункті 6:

в абзаці першому цифри та слова “508” у графі “Надано/гарантовано: платником/контрагентом” замінити цифрами та словами: “508” або “513” у графі “платник/контрагент”;

абзац другий викласти у такій редакції:

“У графах “сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн” та “сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн” проставляються відповідні грошові показники.”;

пункт 7 виключити;

6) у додатку 1 до Порядку:

у графі “Підстава” рядка за кодом 010:

слова “з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг)” виключити;

доповнити словами та цифрами: “(крім господарських операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)”;

у графі “Підстава” рядка за кодом 015 слова “з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг)” виключити;

у графі “Підстава” рядка за кодом 020:

слово “Господарські” замінити словами “Зовнішньоекономічні господарські”;

слова “продажу товарів” замінити словами “продажу та/або придбання товарів та/або послуг”;

у графу “Підстава” рядка за кодом 030 доповнити словами та цифрами: “або які є резидентами цих держав, відповідно до підпункту “в” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України”;

доповнити додаток новим рядком за кодом 040 такого змісту:

040

господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до підпункту “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

графу “Найменування сторони” рядка 109 додатка 5 до Порядку “Коди сторони операції” після слова “Кредитодавець” доповнити словом “(позикодавець)”.

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

Найменування платника:
____________________________
Код за ЄДРПОУ:
____________________________

Найменування особи – сторони контрольованої операції:
__________________________________________
Код:
__________________________________________

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

 

Інформація про пов’язаність осіб

Код пов’язаності

Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

Розмір володіння корпоративними правами

платник

контрагент

всього

у тому числі

безпосе-
редньо

опосередковано*

501, 509

 

 

 

 

 

____________
* Інформація про пов’язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння:

найменування особи

країна реєстрації

код

розмір володіння корпоративними правами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

Розмір володіння корпоративними правами

платника

контрагента

наймену-
вання

країна реєстрації

код

всього

у тому числі

Всього

у тому числі

безпосе-
редньо

опосе-
редко-
вано*

безпосе-
редньо

опосе-
редко-
вано*

502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Інформація про пов’язаних осіб, через які здійснюється опосередковане володіння:

корпоративними правами платника:

корпоративними правами контрагента:

наймену-
вання особи

країна реєстрації

код

розмір володіннякорпоратив-
ними правами

наймену-
вання особи

країна реєстрації

код

розмір володіння корпоративними правами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

503

 

 

 

 

Код пов’язаності

Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

504

 

 

 

 

Код пов’язаності

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які входять до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та контрагента та складають не менше 50 відсотків складу органу та/або ради кожної особи

505

 

 

 

 

Код пов’язаності

Особа, за рішенням якої призначені (обрані) одноособові виконавчі органи платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

власник

особа, уповноважена власником

506

 

 

 

 

 

 

Код пов’язаності

Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

платник

контрагент

507

 

 

 

Код пов’язаності

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих (та/або гарантованих) однією особою іншій особі, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більше ніж у 10 разів)

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою
(середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)),
грн

сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн

особа, яка надала (або якою було гарантовано) кредит (позику), поворотну фінансову допомогу

платник

контрагент

508, 513

 

 

 

 

____________