Сподіваємося, що тема, яка розглядатиметься в цій статті, стане в нагоді нашим читачам. Йтиметься про здійснення державного фінансового контролю Державною фінансовою інспекцією України. А як то кажуть: «Обізнаний — озброєний!»

Отже, давайте разом розберемося, що це за служба — Держфінінспекція, які в неї права, що і як фахівці Держфінінспекції можуть перевірити, як уникнути негативних наслідків ревізії та багато чого іншого

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Конституція УкраїниКонституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.

КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

БКБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон № 2939Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII.

Порядок № 550Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550.

Порядок № 346/1025/685/53Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затверджений наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 р. № 346/1025/685/53.

Порядок № 707Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.07.2013 р. № 707.

Методичні рекомендації № 90Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України,затверджені наказом Державної фінансової інспекції України від 14.12.2011 р. № 90.

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

Держфінінспекція, ДФІ — Державна фінансова інспекція України.

Головні завдання Держфінінспекції

Почнемо наше знайомство з Держфінінспекцією з головних завдань, які стоять перед нею, а саме, це здійснення контролю за:

1

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів

2

правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань

3

ефективним використанням коштів і майна

4

станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності

5

дотриманням законодавства про державні закупівлі

Такий контроль здійснюється на підконтрольних ДФІ установах, до яких належать:

1

міністерства та інші органи виконавчої влади

2

державні фонди, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування

3

бюджетні установи

4

суб’єкти господарювання державного сектору економіки

5

підприємства, установи та організації, які отримують або отримували у певному періоді кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, використовують або використовували державне чи комунальне майно

Окремо слід зазначити, що такий контроль ДФІ може також здійснювати у суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не є підконтрольними, але лише за наявності судового рішення, ухваленого у кримінальному провадженні.

Різновиди державного фінансового контролю, основні законодавчі акти, якими керуються працівники

Далі розглянемо види державного фінансового контролю та мету їх проведення і для наочності наведемо їх у табл. 1.

Таблиця 1

Вид державного фінансового контролю

Мета проведення

Оформлення результатів

Інспектування(здійснюється у формі ревізії) Документальна і фактична перевірка певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності установи, з метою виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб Результати викладаються в акті
Державний фінансовий аудит Документальна перевірка та аналіз законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю Результати викладаються у звіті
Перевірка державних закупівель Документальний та фактичний аналіз дотримання законодавства про державні закупівлі Результати викладаються в акті

Аналізуючи різні форуми, на яких керівники, бухгалтери та інші працівники ставлять запитання щодо дій працівників ДФІ під час проведення державного фінансового контролю, можна зробити висновок, що їх питання виникають здебільшого через незнання нормативних документів, на підставі яких здійснюють свою діяльність працівники ДФІ.

Тому пропонуємо вам перелік основних нормативних документів, якими керуються працівники ДФІ під час здійснення державного фінансового контролю:

1

Закон № 2939

2

Порядок № 550

3

Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. № 361

4

Порядок проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 631

5

Порядок № 346/1025/685/53

6

Методичні рекомендації № 90

Хотілося б особливо звернути вашу увагу саме на Методичні рекомендації № 90, які деталізують загальні вимоги та особливості проведення ревізії кожного з питань програми. Одним словом, це настільна книга ревізора під час проведення ревізії, якою можуть скористатись (це навіть буде їм дуже корисно) працівники ваших установ.

Права працівників ДФІ під час проведення державного фінансового контролю

З метою уникнення під час проведення будь-якого з видів державного фінансового контролю суперечок щодо правомірності тих чи інших дій працівників ДФІ пропонуємо вам дослідити права, якими вони наділені чинним законодавством.

Отже, працівникам ДФІ відповідно до ст. 10 Закону № 2939 в ході державного фінансового контролю надається право:

1

Перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель, проводити перевірки фактичної наявності коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо.

Примітка. Таким чином працівники ДФІ мають право перевіряти абсолютно всі розпорядчі, бухгалтерські, економічні, кадрові та інші документи!

2

Безперешкодного доступу в ході ревізії на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що ревізуються

3

Застосовувати та ініціювати застосування заходів впливу так звані «фінансові санкції» у разі виявлення порушень законодавства

4

З метою проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій

5

Вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків.

Примітка. Фахівці ДФІ особисто не проводять інвентаризацію, а лише мають право вимагати її провести.

Зауважте, що у разі відмови керівника установи у проведенні таких інвентаризацій працівники ДФІ повинні звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом — у присутності понятих та представників об’єкта, що ревізується, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви, але на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі. Детальний порядок проведення таких опечатувань наведено у Порядку опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів, затвердженому постановою КМУ від 26.07.2006 р. № 1028

6

Вилучати копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а також оригінали таких документів до закінчення ревізії, але лише на підставі рішення суду, із складанням опису, який скріплюється підписами працівника ДФІ та керівника відповідного об’єкта, на якому проводиться контроль, та залишенням копії цих документів на об’єкті

7

Одержувати від НБУ та його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об’єктів, що контролюються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об’єктами — довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями.

Примітка. Отримана інформація буде використана працівниками ДФІ для підтвердження або спростування операцій на банківських рахунках, а також операцій з відповідними контрагентами установи, де проводиться державний фінансовий контроль

8

Одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єкта, що контролюється, письмові пояснення з питань, які виникають у ході проведення такого контролю.

Примітка. Працівники мають право відмовитись від надання пояснень на підставі ст. 63 Конституції

9

Пред’являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства.

Примітка. Керівники підприємств, установ та організацій мають право оскаржити такі вимоги у судовому порядку

10

Вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства

11

Порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства

12

Накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ адміністративні стягнення

13

Звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час ревізії порушень законодавства з питань збереження і використання активів

14

Одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб — підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань

15

Проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки.

Примітка. Метою звірок є документальне та фактичне підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється

16

У разі виявлення збитків, завданих державі чи підприємству, установі, організації, що контролюється, визначати їх розмір у встановленому законодавством порядку

17

Ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади

18

Порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях

Враховуючи той факт, що інспектування є найпоширенішим видом державного фінансового контролю, надалі ми розглянемо саме порядок та особливості його проведення працівниками ДФІ.

Порядок і особливості проведення інспектування працівниками ДФІ

Як було зазначено раніше, інспектування полягає у документальній та фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю і проводиться у формі ревізії.

Процедура проведення інспектування передбачена Порядком № 550.

Ревізії по своїй суті поділяються на планові та позапланові виїзні ревізії.

ДОВІДКА

Плановою виїзною ревізією є ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи ДФІ і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної установи чи за місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться ревізія.

Минули ті часи, коли включення об’єктів до планів контрольно-ревізійної роботи ДФІ, а відповідно і проведення ревізій, проводилось за одним критерієм — періодичність. Тобто усі підконтрольні об’єкти, які закріплені в мережі відповідного підрозділу ДФІ, мали бути охоплені ревізіями не рідше ніж раз на три роки.

З 2012 року відбір об’єктів до планів контрольно-ревізійної роботи ДФІ докорінно змінився і проводиться на підставі ризикорієнтованого підходу.

Суть цього підходу полягає у тому, що відбір об’єктів для проведення контролю здійснюється на підставі оцінки ймовірних ризиків допущення ними фінансових порушень.

Для забезпечення ризикорієнтованого відбору об’єктів аналізується інформація, копії фінансових документів, які отримуються від підконтрольних установ та інших джерел на письмові запити ДФІ.

Увага! Із запровадженням ризикорієнтованого відбору кількість об’єктів контролю для проведення планових виїзних ревізійзначно зменшилась.

Отже, у разі якщо підприємство, установа, організація не має, наприклад, значних обсягів фінансування, капітальних видатків, дебіторсько-кредиторської заборгованості, а також відсутня інформація від правоохоронних органів щодо суми ймовірної матеріальної шкоди (збитків) або взаємовідносин із суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності, то проведення планової ревізії можна не чекати взагалі.

Крім того, хотілося б звернути вашу увагу, на те, що існує хибна думка у об’єктів контролю, що планові ревізії мають проводитись раз на три роки!

Важливо! Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону № 2939 планова виїзна ревізія проводиться не частіше ніж один раз на календарний рік.

Також пройшли ті часи, коли раптово на порозі вашої установи або підприємства з’являлись працівники ДФІ і ставили перед фактом: «У Вас розпочалась планова ревізія».

Важливо! Сьогодні право на проведення планової виїзної ревізії надається лише у тому разі, коли об’єкт, в якому планується проведення ревізії, не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення письмово повідомлено про дати початку та закінчення ревізії.

Як правило, таке повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням, але також може бути вручено особисто під розписку керівнику чи головному бухгалтеру або через канцелярію об’єкта контролю.

ДОВІДКА

Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу ДФІ.

Розглянемо, що саме є підставами для проведення такої ревізії:

1

Надходження від підконтрольної установи скарги про порушення законодавства посадовими особами органу ДФІ під час проведення планової чи позапланової ревізії, і в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів ревізії

2

Виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо ця установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу ДФІ протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту. Примітка. Як правило, потреба в перевірці відомостей виникає у разі необхідності всебічного розгляду працівниками ДФІ скарг, що надходять від громадян, на дії або бездіяльність посадових осіб підприємств, установ, організацій

3

Проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи

4

Надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від КМУ, органів прокуратури, органів доходів і зборів, МВС, СБУ, Національного антикорупційного бюро України, яке містить факти щодо порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів ДФІ

5

Виявлення вищестоящим органом ДФІ фактів невідповідності вимогам законів актів ревізій, складених нижчестоящим органом ДФІ. Примітка. Ініціювання вищестоящим органом ДФІ проведення позапланової ревізії можливо лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу ДФІ, які проводили ревізію, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Слід звернути вашу увагу, що позапланова ревізія може здійснюватися лише за наявності вищезгаданих підстав для її проведення на підставі рішення суду і не частіше одного разу на квартал.

Окремо слід зазначити, що позапланові виїзні ревізії суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться ДФІ за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Увага! Про проведення позапланової виїзної ревізії об’єкт контролю не повідомляється.

Тепер розглянемо строки проведення планових та позапланових ревізій.

Важливо! Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів, позапланової виїзної ревізії 15 робочих днів.

Слід звернути вашу увагу на той факт, що не завжди керівником відповідного органу ДФІ при вирішенні питання щодо проведення планової ревізії визначається максимальна її тривалість 30 робочих днів. Так, керівником відповідного органу ДФІ може бути прийнято рішення, що планова ревізія має проводитися за 20 робочих днів, що буде визначено в повідомленні, яке направляється об’єкту контролю, та в направленнях на її проведення, які видаються працівникам ДФІ. Аналогічна ситуація може бути і з проведенням позапланової ревізії, тобто може бути прийнято рішення щодо її проведення, наприклад, за 10 робочих днів.

При цьому в процесі проведення планової або позапланової ревізії може виникнути необхідність продовження її строку в межах визначеної законодавством тривалості, а саме до 30 робочих днів для планової та 15 робочих днів для позапланової. У цьому випадку посадові особи ДФІ зобов’язані пред’явити керівнику об’єкта контролю або його заступнику направлення на проведення ревізії з продовженим строком її проведення.

Законодавством також передбачена можливість подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії понад визначену законодавством тривалість (30 робочих днів для планової та 15 робочих днів для позапланової), але лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

У цьому випадку посадові особи ДФІ зобов’язані пред’явити керівнику об’єкта контролю копію відповідного рішення суду, а також направлення на проведення ревізії з продовженим строком її проведення.

Отже, максимальний термін проведення ревізії складає для планової — 45 робочих днів, для позапланової — 20 робочих днів.

Слід звернути вашу увагу, що проведення планової виїзної ревізії може бути зупинено у разі наявності наступних підстав:

1

необхідність проведення зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення ревізії

2

необхідність термінового виконання працівниками інших завдань та доручень уповноважених органів

3

у разі надходження обґрунтованого звернення об’єкта контролю за погодженням з керівником відповідного підрозділу ДФІ

Увага! У випадку якщо планується зупинення ревізії на термін понад 3 робочих дні, відповідний підрозділ ДФІ повинен письмо повідомити про цей факт об’єкт контролю з визначенням дати такого зупинення. Поновлення проведення ревізії в цьому випадку можливе одразу після письмового повідомлення про це об’єкта контролю.

Слід розуміти, що строк, на який зупинено планову ревізію, не включається до тривалості її проведення, але ревізія має бути закінчена протягом 60 робочих днів ( п. 22 Порядку № 550).

Працівники ДФІ мають право приступити до проведення ревізії за наявності підстав для її проведення, які ми вже розглянули, та за умови надання керівнику об’єкта контролю або його заступнику під розписку документів, таких як:

1

направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу ДФІ, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб ДФІ, які проводитимуть ревізію

2

копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії (у разі проведення позапланової виїзної ревізії за рішенням суду), в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб’єктів господарської діяльності, не віднесених до підконтрольних установ, — також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Увага! Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника ДФІ, скріпленого печаткою.

Важливо! Ненадання вищезазначених документів посадовим особам об’єкта контролю є підставою для недопущення працівників ДФІ до проведення ревізії.

ДОВІДКА

Трапляються випадки, коли керівник об’єкта контролю чи його заступник відмовляється від підпису направлень на проведення ревізії, при цьому не заперечує проти проведення ревізії. Такий факт працівники ДФІ обов’язково відобразять у вступній частині акта ревізії.

Крім тих документів, які ми розглянули, керівнику об’єкта контролю чи його заступнику під розписку видається один примірник програми ревізії, в якій зазначається перелік питань, що будуть досліджуватися під час проведення ревізії.

Майте на увазі, що під час проведення ревізії ревізорами можуть вноситися зміни до програми ревізії.

Важливо! Працівники ДФІ зобов’язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю, якщо такий журнал існує та був наданий.

Ще один важливий момент: проведення ревізій не повинно порушувати нормального режиму роботи об’єкта контролю, на якому проводиться ревізія. Якщо ж режим роботи об’єкта контролю не збігається з режимом роботи працівників ДФІ, то працівники ДФІ з дозволу свого керівника мають право змінити свій режим роботи на режим роботи об’єкта контролю.

Як було зазначено раніше, ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться відповідно до питань, визначених у програмі ревізії.

ДОВІДКА

Примірні програми ревізій фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затверджені наказом Держфінінспекції від 14.03.2014 р. № 80.

При цьому якщо ревізія проводиться за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження, програма ревізії складається з урахуванням рішення суду та клопотання слідчого, прокурора.

Питання, визначені в програмі ревізії, які підлягають контролю, перевіряються шляхом документальної та фактичної перевірки.

З самого визначення «документальна перевірка» зрозуміло, що вона передбачає контроль за документами об’єкта контролю, який здійснюється по двох напрямках:

— перевірка за формою;

— перевірка за змістом.

Так, перевірка за формою передбачає контроль за дотриманням об’єктом контролю вимог чинного законодавства щодо порядку складання і оформлення первинних, зведених облікових, підтверджуючих та інших документів.

При проведенні працівниками ДФІ такої перевірки особлива увага звертається на:

1

наявність та правильність заповнення обов’язкових реквізитів документів

2

необхідність використання у встановлених випадках бланків типових та спеціалізованих форм, затверджених відповідними органами

3

можливість використання самостійно виготовлених об’єктом бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм

4

способи і засоби заповнення документів, несанкціоноване втручання в їх оформлення та їх повторне використання

5

забезпечення збереження документів протягом установленого періоду їх зберігання

6

своєчасність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, зафіксованих первинними та підтверджуючими документами

7

наявність всіх первинних, підтверджуючих чи інших документів, які засвідчують здійснення господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку

8

повноту перенесення інформації про господарські операції установи за певний період часу (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів у згрупованому вигляді до бухгалтерських звітів та фінансової звітності

У свою чергу, перевірка за змістом передбачає контроль за відповідністю господарських операцій, що зафіксовані в первинних, зведених облікових, підтверджуючих та інших документах, нормам, установленим чинним законодавством для відповідної галузі, до якої належить об’єкт контролю, та внутрішнім документам установи (Статут, положення, накази, розпорядження тощо), які прийняті в межах законодавства.

Що ж стосується «фактичної перевірки», то вона передбачає контроль:

1

за наявністю готівки, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт

2

за правильністю та обґрунтованістю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших дій

Для проведення таких дій поряд з працівниками ДФІ можуть залучатись і відповідні фахівці інших органів, підприємств, установ та організацій, які мають відповідні знання та кваліфікацію.

При цьому у випадку здійснення працівниками ДФІ перевірки обсягу виконаних ремонтно-будівельних та інших робіт обов’язково залучається представник суб’єкта господарювання, яким виконувались відповідні роботи.

Фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення незалежно від періоду, що підлягає ревізії, але для підтвердження результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду, який підлягає ревізії, працівники ДФІ мають право перевіряти документи об’єкта контролю і за інші періоди фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю.

З метою підтвердження встановлених ревізією фактів порушень або інших дій посадових осіб об’єкта контролю працівники ДФІ мають право отримувати від об’єкта контролю завірені копії документів, що свідчать про встановлені факти, і долучають їх до матеріалів ревізії.

У разі ж відмови керівників об’єкта контролю від надання таких копій документів працівники ДФІ відобразять цей факт в акті ревізії.

Цілком зрозуміло, що дослідити всі документи та усі господарські операції, проведені об’єктом контролю за період, що «ревізується», не можна, у зв’язку з цим працівниками ДФІ питання програми ревізії перевіряються суцільним або вибірковим способом.

ДОВІДКА

Слід відмітити, що ДФІ визначає суцільний спосіб перевірки більш пріоритетним, і тому вимогами Методичних рекомендацій № 90 чітко визначені питання програми ревізії, які працівникам ДФІ обов’язково необхідно дослідити саме суцільним способом.

До таких питань належать:

1

операції на рахунках в органах Державної казначейської служби

2

відчуження та надання в оренду державного та комунального майна

3

використання кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії

4

видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, інші капітальні видатки

5

операції в межах здійснення спільної діяльності

6

операції з провадження інвестиційної діяльності, в тому числі використання бюджетних коштів в межах реалізації інвестиційних проектів

7

операції з цінними паперами

8

оплата консалтингових та аудиторських послуг, страхування, представницьких заходів та реклами

9

операції за договорами, укладеними з нерезидентами

Інші питання ревізії можуть бути досліджені вибірковим способом.

Увага! У разі встановлення порушень під час перевірки питання вибірковим способом працівники ДФІ будуть зобов’язані провести перевірку цього питання суцільним способом.

Як було вже зазначено раніше, з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об’єкта контролю працівники ДФІ можуть проводити на інших підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки.

З цією ж метою до юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців можуть направлятися запити щодо надання інформації, документів і матеріалів, необхідних для підтвердження в ході ревізії операцій об’єкта контролю.

Увага! Для проведення зустрічної звірки працівник ДФІ повинен мати направлення такої ж форми, як і направлення на проведення ревізії.

Важливо! Об’єкт, на якому планується проведення зустрічної звірки, про це завчасно не повідомляється.

За результатами зустрічної звірки у чотирьох примірниках складається довідка, один з яких залишається на об’єкті, де проводилася зустрічна звірка.

Підписання та вручення об’єкту довідки зустрічної звірки здійснюються у тому ж порядку, який визначений для акта ревізії. Такий порядок ми розглянемо пізніше.

Важливо! Якщо вам спаде на думку не допустити працівників ДФІ до проведення зустрічної звірки, вони складуть акт, у якому зафіксують такий факт, і письмово проінформують правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів, а вони, як показує практика, будьте впевнені, забезпечать допуск працівників ДФІ до проведення звірки.

Ще хотілось би відмітити, що керівники об’єкта, в якому проводиться ревізія, а також підприємства, установи чи організації, у яких проводиться зустрічна звірка, згідно з п. 15 Порядку № 550 повинні забезпечити працівників ДФІ:

1

місцем для роботи

2

створенням умов для зберігання документів

3

можливістю користування зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, а також забезпечити надання інших послуг для виконання службових обов’язків

Важливо! Стосовно осіб об’єкта, де проводиться ревізія, які чинять перешкоди у проведенні зустрічної звірки або ревізії, вживають заходів для притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Отже, штраф за перешкоджання в проведенні ревізії або зустрічної звірки можна отримати ще під час проведення цих заходів, а не після їх закінчення.

Взаємодія працівників ДФІ та правоохоронних органів

Взаємодія працівників ДФІ та правоохоронних органів регламентується Порядком № 346/1025/685/53.

ДОВІДКА

Цей документ регламентує питання розгляду звернень правоохоронних органів, призначення, організації та проведення планових та позапланових ревізій за ними, передачі їм матеріалів ревізій, зворотного інформування про результати розгляду переданих матеріалів, виділення спеціалістів органів ДФІ та інші питання.

Що саме, на нашу думку, вам слід знати з Порядку № 346/1025/685/53, про що ми ще не говорили раніше?

Мабуть, усі ви стикались з тим, що працівники ДФІ приходили з перевіркою у якості залучених правоохоронними органами спеціалістів.

Так, Порядком № 346/1025/685/53 передбачено, що працівники ДФІ за зверненнями правоохоронних органів можуть брати участь у перевірках, що проводяться правоохоронними органами.

Зауважте, від того, належить об’єкт, на якому працівники ДФІ повинні провести перевірку, до підконтрольних або ні, залежать і питання, які працівники ДФІ можуть перевіряти.

Так, на підконтрольних органам ДФІ об’єктах ревізори мають право перевіряти такі питання:

1

використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів

2

правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань

3

стан і достовірність бухгалтерського обліку і фінансової звітності

На не підконтрольних ДФІ об’єктах у суб’єкта господарювання перевіряються питання:

1

використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів

2

стан і достовірність бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Працівники ДФІ, які відвідали вас у якості залучених спеціалістів, повинні мати лист відповідного органу ДФІ про направлення саме цих працівників для проведення перевірки та відповідно своє службове посвідчення.

Таке перебування ревізорів може тривати до 10 робочих днів, але за письмовим зверненням правоохоронного органу цей строк може бути подовжений службовою особою органу ДФІ.

Слід зазначити: строк, на який може бути подовжена перевірка, діючим законодавством не передбачений, отже, такі перевірки можуть тривати довгий період часу.

Результати участі спеціаліста у перевірці оформляються довідкою, яка складається у двох примірниках на чистому аркуші та підписується лише спеціалістом. Складання примірника для об’єкта, в якому проводилась перевірка, не передбачено.

Слід зазначити: за матеріалами таких перевірок органами ДФІ вимоги щодо усунення виявлених порушень не направляються, заходищодо стягнення в судовому порядку коштів або припинення бюджетного фінансування і кредитування не вживаються, протоколи про адміністративне правопорушення не складаються.

Оформлення результатів проведеної ревізії

Результати проведеної працівниками ДФІ ревізії оформляються актом, який складається на паперовому носії та обов’язково державною мовою.

Акт ревізії складається з двох частин:

перша частина вступна, в ній відображається інформація про підставу, тему, дати проведення та зупинення ревізії, період, що ревізувався, юридичні дані про об’єкт ревізії, перелік працівників ДФІ та залучених фахівців, які проводили ревізію, перелік посадових осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об’єкта контролю у період, що ревізувався
друга частина констатуюча, в ній відображаються саме результати ревізії з кожного питання програми, виявлені порушення з посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, розмір збитків у разі наявності, а також особи, винні у виявлених порушеннях

Майте на увазі: ще до моменту складання акта ревізії керівник ревізійної групи може прийняти рішення про необхідність складання кожним з працівників ДФІ або залученим фахівцем окремої довідки про результати здійснених ними перевірок окремих питань програми ревізії, на підставі яких потім буде складатись акт ревізії.

До довідки можуть додаватись додатки — у вигляді розрахунків сум збитків, інвентаризаційні описи, пояснення відповідальних осіб тощо.

Така довідка підписується відповідним працівником ДФІ та працівниками об’єкта, які є відповідальними з цих питань.

Довідка складається в одному примірнику, але у разі необхідності її копія може бути надана керівнику об’єкта контролю на його вимогу.

Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший — для ДФІ, другий — для об’єкта контролю, третій — для передачі правоохоронним органам, якщо така необхідність виникне в подальшому.

У строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення ревізії перший і третій примірники акта ревізії, підписані керівником ревізійної групи, надаються для ознайомлення і підписання об’єкту контролю.

ДОВІДКА

Дуже часто трапляються випадки, коли за період, який підлягав ревізії, неодноразово змінювався керівний склад об’єкта контролю, проте доля підписання акта ревізії випадає саме на керівників, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність об’єкта на момент проведення ревізії.

Увага! У разі потреби за рішенням керівника ревізійної групи може бути прийнято рішення про необхідність в ознайомленні з актом ревізії та його підписанні колишніми керівником і головним бухгалтером об’єкта контролю.

Виходячи з практики порядок отримання акта ревізії для розгляду та підписання напряму залежить від того, наскільки «спокійно та доброзичливо» закінчилась ревізія.

Отже, керівник або головний бухгалтер об’єкта контролю може отримати акт ревізії:

якщо ревізія закінчилась, скажемо так, «спокійно та доброзичливо» особисто, що слід буде засвідчити підписом на другому примірнику акта
у випадку відмови від отримання особисто акт ревізії буде надано — через канцелярію, що також слід буде засвідчити відміткою на другому примірнику акта про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об’єкта та підписом працівника канцелярії, який здійснив реєстрацію; — рекомендованим поштовим відправленням

Увага! Отримання акта ревізії ніяким чином не зобов’язує керівника або головного бухгалтера його підписувати у разі їх незгоди з тим, що викладено в ньому.

Після отримання акта керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники установи зобов’язані ознайомитися з актом ревізії та у разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отримані примірники такого акта.

Але у разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його, а під підписами керівник об’єкта пише таку фразу: «Акт підписано із запереченнями».

Підписані примірники акта ревізії, в тому числі із запереченнями, повинні бути повернуті до ДФІ у строк не пізніше ніж 3 робочих дні після його отримання.

Важливо! У разі ненадходження до ДФІ підписаних примірників акта ревізії протягом 3 робочих днів працівники ДФІ складуть акт про відмову від підпису та один його примірник нададуть до установи у ті ж способи, що й акт ревізії.

Увага! Після складення акта про відмову від підпису працівники ДФІ будуть мати право проводити реалізацію результатів ревізії та повідомлять про факт відмови від підписання акта правоохоронні органи, вищий за рівнем орган, а за необхідності — відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Приклад. Ревізію закінчено, акт готовий на п’ятий робочий день (тобто в останній дозволений законодавством термін), але керівник та головний бухгалтер об’єкта контролю відмовляються отримати примірники акта — працівник канцелярії раптом захворів. Примірники акта надсилаються рекомендованим поштовим відправленням, але отримати їх в подальшому також відмовляються, і вони повертаються до ДФІ. У цьому випадку керівник та головний бухгалтер позбавили себе права надати заперечення щодо змісту акта.

Порадимо керівникам та головним бухгалтерам підписувати акт ревізії у будь-якому випадку, а от із запереченнями або ні — вирішувати вам.

У разі ж підписання та повернення першого та третього примірників акта ревізії працівники ДФІ не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання нададуть об’єкту другий примірник акта ревізії.

Якщо ж керівник об’єкта контролю вирішить підписати акт із запереченнями, то для їх письмового надання у нього будуть лише 5 робочих днів після повернення акта ревізії до ДФІ. У випадку ненадходження заперечень у визначений строк працівники ДФІ почнуть вживати відповідних заходів для реалізації результатів проведеної ревізії.

ДОВІДКА

Зміст заперечень має бути ґрунтовним, із посиланням на діючі нормативно-правові акти законодавства, бажано з додаванням копій підтверджуючих документів, оскільки лише в такому випадку вони принесуть результат. Заперечення на кшталт «не згоден, тому що не згоден» не мають сенсу.

У разі якщо об’єкт контролю надіслав заперечення не в строк, то шанс на їх розгляд все ж таки залишається, оскільки рішення про розгляд заперечень, що надійшли з порушенням встановленого строку, приймає керівник відповідної ДФІ.

Працівники ДФІ впродовж 15 робочих днів після отримання заперечень аналізують правильність обґрунтувань, викладених в них, та надають на них письмовий висновок, який затверджується відповідним керівником ДФІ або його заступником.

сті уточнення викладених у запереченнях (зауваженнях) фактів працівники ДФІ мають право вимагати від об’єкта контролю необхідні для перевірки документи та додаткові пояснення.

Розгляд скарг на дії посадових осіб органу державного фінансового контролю

Звертаємо вашу увагу: рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючого органу можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку.

Процедура розгляду скарг на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючого органу визначена у Порядку № 707.

Отже, скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб розглядаються і вирішуються:

територіальних органів Держфінінспекції начальниками цих територіальних органів
Держфінінспекції та начальників територіальних органів Держфінінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Головою Держфінінспекції

Зауважте: відповідно до діючого законодавства дією вважається здійснення посадовою особою своїх обов’язків у межах наданих законодавством повноважень чи всупереч їм.

При цьому бездіяльність — це певна форма поведінки особи, яка полягає у невиконанні нею дій, які вона повинна була і могла вчинити відповідно до покладених на неї посадових обов’язків згідно із законодавством України.

Слід розуміти, що до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені в контролюючому органі, належать:

1

відмова у проведенні ревізії

2

проведення ревізії без установлених законом підстав та/або з порушенням законодавства

3

дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючого органу під час проведення ревізії

4

постанови у справах про адміністративне правопорушення, прийняті з порушенням законодавства

5

вимоги про усунення порушень, які надсилаються за результатами ревізій

6

зупинення операцій з бюджетними коштами

7

результати розгляду попереднього звернення

Увага! Оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, винесених уповноваженими посадовими особами ДФІ, здійснюється у порядку, визначеному КпАП.

Увага! Оскарження рішення про застосування ДФІ заходу впливу за порушення бюджетного законодавства здійснюється відповідно до ст. 124 БК.

Зокрема, рішення може бути оскаржено в органі, що його виніс, або в суді протягом 10 днів з дня його винесення, якщо інше не передбачено законом.

Важливо! Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства не зупиняє виконаннязазначеного рішення.

У разі визнання судом рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства повністю чи частково незаконним особі, щодо якої воно було винесено, поновлюються обмежені таким рішенням права.

При цьому винесене рішення суду може бути оскаржено у порядку, встановленому законом.

Скаргу, яка надходить до ДФІ, має бути надруковано або написано розбірливим почерком, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання громадянина, який її подає, та викладено її суть. Подана скарга повинна бути обов’язково підписана заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Держфінінспекція під час розгляду скарги перевіряє законність і обґрунтованість оскаржуваних рішень, дій (бездіяльності) і приймає одне з таких рішень:

1

залишення рішення без змін, а скарги — без задоволення

2

скасування рішення з одночасним винесенням нового рішення або без нього та притягнення винних осіб до відповідальності

3

внесення до рішення змін у частині, що не відповідає законодавству, або уточнення рішення

4

припинення незаконної дії (бездіяльності) посадових осіб контролюючого органу, проведення службового розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності

У відповіді на скаргу стосовно рішення контролюючого органу, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючого органу повинно бути зазначено:

1

порядок розгляду скарги контролюючим органом (чи проводилися службове розслідування, повторна або додаткова перевірка, аналіз ревізійних матеріалів; чи одержувалися пояснення від осіб, дії чи бездіяльність яких оскаржуються; чи брав участь і яку саме в розгляді скарги заявник тощо)

2

відповіді на всі запитання, порушені у скарзі

3

рішення, які прийнято за результатами розгляду скарги (кого і коли інформовано, кому надіслано обов’язкові вимоги, куди передано матеріали ревізії чи службового розслідування; чи накладалися дисциплінарні стягнення, ким і стосовно кого тощо)

Увага! Подання скарги на рішення або дії (бездіяльність) посадових осіб контролюючих органів не припиняє рішення або оскаржуваної дії (бездіяльності).

Скарга на рішення, що оскаржувалося, може бути подана до ДФІ або посадовій особі ДФІ вищого рівня протягом 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 1 місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

При цьому скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Проте пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

У разі відкликання скарги за письмовою заявою особи, яка її подала, ДФІ, що розглядає скаргу, припиняє її розгляд і повідомляє про це заявника.

Окремо слід зазначити, що подання громадянином звернення (скарги), яке містить наклеп і образи щодо контролюючих органів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Розгляд вимоги про усунення виявлених порушень

Ревізія проведена, акт підписано, але для працівників ДФІ робота ще не закінчена — підійшов час реалізації результатів проведеної ревізії. Що ж це таке, розглянемо далі.

Одразу звернемо вашу увагу, що у міру виявлення ревізією порушень законодавства керівники об’єктів контролю мають право, не чекаючи закінчення ревізії, вживати заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.

Якщо ж в період ревізії не забезпечено повне усунення виявлених порушень, то у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, а у разі надходження заперечень до нього — не пізніше ніж 3 робочих дні після надіслання висновків на такі заперечення об’єкт контролю отримає від ДФІ письмову вимогу щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням строку зворотного інформування.

Важливо! Про проведену роботу щодо усунення виявлених ревізією порушень об’єкт контролю у термін, визначений вимогою, повинен письмово проінформувати ДФІ та обов’язково надати завірені копії документів, які підтверджують усунення порушень.

Зауважте: у вимозі обов’язково буде запропоновано притягнути працівників, з вини яких допущені порушення, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. У разі якщо керівником об’єкта контролю будуть прийняті такі заходи, до відповіді на вимогу необхідно додати копії відповідних наказів (розпоряджень).

Крім того, працівники ДФІ обов’язково направлять інформацію про результати проведеної ревізії та виявлені порушення до органів прокуратури, управління об’єкта контролю та за необхідності — до відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування.

ДОВІДКА

Така інформація направляється до відома та з метою сприяння в усуненні виявлених порушень, прийняття рішення щодо притягнення керівників об’єкта контролю до дисциплінарної та матеріальної відповідальності або до розгляду питання щодо відповідності займаній посаді.

Отже, контроль щодо відшкодування об’єктом контролю виявлених порушень буде всебічний.

Увага! У разі невідшкодування сум виявлених порушень в повному обсязі або ненадання документів, які свідчать про проведення відповідної роботи, що триває, ДФІ обов’язково буде звертатись до суду з метою стягнення таких сум.

Порадимо вам: у разі якщо у визначений вимогою термін усунути в повному обсязі виявлені порушення не є можливим з об’єктивних причин, об’єкту контролю у відповіді на вимогу слід зазначити:

1

причини, які унеможливлюють усунути виявлені порушення

2

заходи, які вживаються із цього приводу (готуються позови до юридичних та фізичних осіб або вони направлені до суду, стягнення коштів з працівників здійснюється щомісячно за їх заявою)
Примітка. Обов’язково до відповіді на вимогу слід додати копії підтверджуючих ці дії документів. Не зайвим буде і надання графіка відшкодування сум виявлених порушень до бюджету.

У цьому випадку рішення ДФІ щодо звернення до суду може бути відкладено на певний строк.

У подальшому до повного усунення виявлених порушень необхідно інформувати ДФІ про хід усунення та додавати копії підтверджуючих документів.

Як було зазначено раніше, у разі незгоди з пред’явленими вимогами керівники об’єктів контролю мають право оскаржити такі вимоги у судовому порядку.

Автор: Новіков Костянтин, консультант

Джерело:  https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/derzhfininspektsiya-vivchayemo-analizuyemo-poperedzhayemo/